พระราชวังหลวงในพนมเปญ

 

 

 

พระราชวังหลวง
ตั้งอยู่บนถนนโซะเทียะรึต ทางตอนใต้ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สร้างขึ้นตามรูปแบบศิลปะเขมรโดยความช่วยเหลือของฝรั่งเศสในปี 1866 และใช้เป็นที่ประทับของเจ้านโรดมสีหนุ นับจากที่เสด็จกลับคืนสู่กรุงพนมเปญในปี 1992 เป็นต้นมา สถานที่ส่วนใหญ่ภายในเขตพระราชวังเปิดให้เข้าชมได้ ยกเว้นเขตหวงห้ามบางเขต เช่น เขตพระราชฐานที่ประทับ เป็นต้น

ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเขตพระราชวังหลวง เป็นเขตพระราชฐาน ที่ประทับของสมเด็จพระสีหนุ ส่วนทางด้านใต้ของพระราชวังหลวง มีหมู่อาคารพระคลังหลวง พระที่นั่งโภชนีโสภา สำหรับพระราชทานเลี้ยง

พระราชวังหลวง กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เป็นกลุ่มสิ่งก่อสร้างที่เป็นที่ประทับของราชวงศ์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ชื่อเต็มในภาษากัมพูชา คือ “เปรี๊ยะบรมเรียเชียแวงจักตุมุก” (พระบรมราชวังจตุมุข) กษัตริย์แห่งกัมพูชาทรงประทับที่นี่เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2409 ในช่วงที่กลุ่มเขมรแดงขึ้นครองอำนาจ พระราชวังแห่งนี้ก็ถูกทิ้งร้างไประยะหนึ่ง

พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น เมื่อสมเด็จพระนโรดม กษัตริย์กัมพูชาทรงย้ายเมืองหลวงจากอุดงมีชัย (Oudong) มายังพนมเปญในช่วงกลางคริสตศตวรรษที่ 19 พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของลำน้ำสาขา 4 สายของแม่น้ำโขง เรียก “จตุมุข” และหันหน้าไปทางทิศตะวันออก

 

 

จิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระแก้ว กรุงพนมเปญ อายุประมาณ 1,000 ปี

 

พระราชวังหลวงในกรุงพนมเปญมีอาคารที่แตกต่างกันและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมในปัจจุบัน อาคารพระราชวังทั้งเปิดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวนอกเหนือจากที่ประทับที่แท้จริงของพระราชวงศ์ นักท่องเที่ยวจะได้รับคู่มือการท่องเที่ยวและแผ่นพับเพียงที่ประตูทางเข้าในเขตพระราชฐาน เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวทุกวัน เวลา 7.30-11.00 น. และ 14.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

 

อาคารสิ่งก่อสร้างของพระราชวัง

พระที่นั่งจันทรฉายา

พระที่นั่งจันทฉายา มีรูปแบบเป็นศาลาโถง แต่ เดิมใช้เป็นที่ประทับสำหรับทอดพระเนตรขบวนแห่และนาฏศิลป์หลวง ในปัจจุบันมีจัดแสดงให้ชมเป็นประจำที่โรงแรมคัมโบเดียนา ตั้งอยู่ไม่ไกลจากพระราชวังหลวง ใช้เป็นสถานที่แสดงนาฏศิลป์เขมรโบราณ ในพระราชพิธีขึ้นครองราชย์ หรือพิธีเฉลิมฉลองต่างๆ และเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของพระราชวังหลวงแห่งนี้ เพราะอยู่ตรงบริเวณกำแพงพระราชวัง สามารถเห็นได้จากภายนอกพระราชวังได้โดยง่าย พระที่นั่งจันทฉายามีมุขระเบียงยื่นออกไปสำหรับชมพิธีสวนสนาม พระที่นั่งจันทฉายาองค์ปัจจุบัน เป็นพระที่นั่งที่ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งที่สอง โดยครั้งแรก สร้างในปี 2456 – 2457 ในรัชสมัยสมเด็จพระศรีสุวัตถิ์ เพื่อแทนศาลาไม้หลังเก่าที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนโรดม พระที่นั่งองค์ปัจจุบันมีรูปแบบเดียวกันกับพระที่นั่งองค์แรกๆนี้

พระที่นั่งเทวาวินิจฉัย (ท้องพระโรง)

ท้องพระโรงแห่ง นี้ มีอีกชื่อหนึ่งคือ “พระที่นั่งเทวาวินิจฉัย” ตั้งอยู่ตรงกลาง สร้างขึ้นในปี 1917 ตาม แบบศิลปะเขมรโดยได้อิทธิพลมาจากปราสาทบายนที่เมืองพระนคร เป็นสถานที่ที่กษัตริย์กัมพูชา แม่ทัพ เหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ หรือขุนนางข้าราชบริพารมาปรึกษาการบริหารแผ่นดิน และออกว่าราชการ ในปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้ ใช้สำหรับงานพระราชพิธีต่างๆ เช่น พระราชพิธีขึ้นครองราชย์ หรือพระราชพิธีอภิเษกสมรส และเป็นที่เสด็จออกรับสาส์นตราตั้งจากเอกอัครราชฑูตของต่างชาติ รวมไปถึงใช้เป็นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมืองด้วย พระที่นั่งแห่งนี้มีผังเป็นรูปกากบาทและมียอดปราสาท 3 ยอด ยอดปราสาทตรงกลางสูงราว 59 เมตร ประดับด้วยพรหมพักตร์ 4 หน้า ภายในท้องพระโรง เป็นที่ตั้งของพระราชบัลลังก์และรูปปั้นของกษัตริย์กัมพูชาในอดีต ผนังภายในเขียนภาพจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์ประดับไว้ ท้องพระโรงแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งที่สอง โดยครั้งแรกท้องพระโรงสร้างด้วยไม้ ใน พ.ศ. 2412-2413 รัชสมัยสมเด็จพระนโรดม แล้วถูกรื้อถอนใน พ.ศ.2458 ท้องพระโรงองค์ปัจจุบันสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2460 แล้วเริ่มใช้เมื่อ พ.ศ.2462 ท้องพระโรงมีขนาด 30×60 เมตร โดยมียอดสูง 59 เมตร ท้องพระโรงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเช่นเดียวกับสิ่งก่อสร้างอื่นๆใน พระราชวัง

 

 

 

 

พระที่นั่งนโปเลียนที่ 3

พระที่นั่งองค์หลังนี้เพิ่งผ่านการบูรณะจากอาสาสมัครฝรั่งเศสโดยใช้เงินของ ฝรั่งเศสเอง เดิมเป็นตำหนักที่จักรพรรดินโปเลียนที่ 3สร้าง ประทานแด่จักรพรรดินีเออเชนี ต่อมาองค์จักรพรรดิดินีมีรับสั่ง ให้รื้อถอดออกเป็นชิ้นๆ ส่งลงเรือมาประกอบขึ้นใหม่เป็นของขวัญถวายแด่สมเด็จพระนโรดมที่กรุงพนมเปญใน ทศวรรษที่ 1870

 

 

 

 

พระราชวังเขมรินทร์

พระราชวังเขมรินทร์เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นราวปลายศตวรรษที่ 19ถึงต้นศตวรรษที่ 20 ตามรูปแบบศิลปะเขมร โดยความช่วยเหลือของฝรั่งเศส ยุคสมัยที่ยังเป็นเจ้าอาณานิคม ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับพระบรมมหาราชวังของประเทศไทย พระราชวังเขมรินทร์ นี้ ตั้งอยู่ใกล้กับรัฐสภากัมพูชาถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเมื่อได้มาท่องเที่ยวที่ประเทศกัมพูชา นอกจากความสวยงามของพระราชวังเขมรินทร์แล้ว ยังมีความสำคัญตรงบริเวณเขตพระราชฐาน ซึ่งเป็นที่ประทับของงมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน คือ สมเด็จนโรดม สีหโมณี กล่าวกันว่าพระเจ้านะโปเลียนที่ 3 แห่งฝรั่งเศส สร้างถวายสมเด็จพระนโรดม มีชื่อเรียกเฉพาะว่า “ Pavilion of Napolean The Third “ แต่เดิมใช้เป็นที่เก็บมหามงกุฎก็หาย และมีพระที่นั่งจันทราฉายา สร้างสำหรับรับแขกบ้านเมือง นอกจากนี้มีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ที่สวยงามเป็นอย่างมาก

 

Villa Kantha Bopha

 

อาคารแห่งนี้มีการก่อสร้างที่สะท้อนให้เห็นถึงสไตล์ตะวันตกและตั้งชื่อตามลูกสาวของกษัตริย์ ชื่อของเจ้าหญิงคือ” Kantha Bopha”มันทำหน้าที่เป็นสถานที่อยู่อาศัยชั่วคราวสำหรับคณะผู้แทนต่างประเทศและส่วนนี้ยังคงปิดไม่ให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว

 

 

 

 

พระราชวังพนมเปญ เป็นพระราชวังที่มีความสวยงามทางด้าน ประติมากรรม, ภาพวาดและชิ้นงานศิลปะอื่น ๆ ที่ตกแต่งพระบรมมหาราชวัง เป็นที่น่าสนใจและเป็นจุดดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวหลากหลายสัญชาติที่เดินทางมาเที่ยวประเทศกัมพูชา และชอบศิลปะ วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างออกไป

 

 

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.