สิทธิเก็บกิน

สิทธิเก็บกิน (usufruct in Thailand) เป็นสิทธิอย่างหนี่งที่คล้ายคลึงกับสิทธิอาศัย แต่ในความหมายโดยนัยแล้ว สิทธิเก็บกินนั้นจะมีความหมายที่กว้างกว่า สิทธิอาศัย โดยสิทธิเก็บกินเป็นสิทธิที่เกิดขึ้นในอสังหาริมทรัพย์ ที่ผู้ทรงสิทธินั้นมีสิทธิครอบครอง ใช้ และถือเอาซึ่งประโยชน์แห่งทรัพย์สินนั้น และผู้ทรงสิทธิยังมีอำนาจที่จะจัดการทรัพย์สินอีกประการหนึ่งด้วย ระยะเวลา สิทธิเก็บกินนั้น หากไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาให้ กฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า สิทธิเก็บกินมีอยู่จนกว่าผู้ทรงสิทธิจะถึงแก่ความตาย แต่ถ้าได้กำหนดว่าให้มีเวลาเท่าใดก็ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เช่น กำหนดระยะเวลาไว้ 20 ปี ผู้ทรงสิทธิเก็บกินก็สามารถมีสิทธิในอสังหาริมทรัพย์นั้น 20 ปี หลังจากนั้นสิทธินี้ก็จะสลายไปตามกำหนดเวลาที่ได้กำหนดกันไว้ …